The Chinese Language Institute

Interactive Pinyin Chart

🔈  Click on a syllable below to hear audio and practice along with the recording. Click here for PDF version.

AOEIUÜ
aaiaoanangoongoueeienengeriiaiaoieiuianianginingionguuauouiuaiuanunuangüüeüanün
bbabaibaobanbangbobeibenbengbibiaobiebianbinbingbu
ppapaipaopanpangpopoupeipenpengpipiaopiepianpinpingpu
mmamaimaomanmangmomoumeimenmengmimiaomiemiumianminmingmu
ffafanfangfofoufeifenfengfu
ddadaidaodandangdongdoudedeidengdidiaodiediudiandingduduoduiduandun
ttataitaotantangtongtoutetengtitiaotietiantingtutuotuituantun
nnanainaonannangnongnouneneinennengniniaonieniunianniangninningnunuonuannüe
llalailaolanlanglonglouleleilenglilialiaolieliulianlianglinlingluluoluanlunlüe
zzazaizaozanzangzongzouzezeizenzengzizuzuozuizuanzun
ccacaicaocancangcongcoucecencengcicucuocuicuancun
ssasaisaosansangsongsousesensengsisusuosuisuansun
zhzhazhaizhaozhanzhangzhongzhouzhezheizhenzhengzhizhuzhuazhuozhuizhuaizhuanzhunzhuang
chchachaichaochanchangchongchouchechenchengchichuchuachuochuichuaichuanchunchuang
shshashaishaoshanshangshoushesheishenshengshishushuashuoshuishuaishuanshunshuang
rraoranrangrongrourerenrengriruruaruoruiruanrun
ggagaigaoganganggonggougegeigengengguguaguoguiguaiguangunguang
kkakaikaokankangkongkoukekeikenkengkukuakuokuikuaikuankunkuang
hhahaihaohanhanghonghouheheihenhenghuhuahuohuihuaihuanhunhuang
jjijiajiaojiejiujianjiangjinjingjiongjujuejuanjun
qqiqiaqiaoqieqiuqianqiangqinqingqiongququequanqun
xxixiaxiaoxiexiuxianxiangxinxingxiongxuxuexuanxun
wwawaiwanwangwoweiwenwengwu
yyayaoyanyangyongyouyeyiyinyingyuyueyuanyun
aaiaoanangooueeienenger
Note: a pinyin syllable in bold indicates its vowel sound has a more commonly used variation within the pinyin system (for example: zi vs. ni; yan vs. ban; ye vs. de; yuan vs. duan; etc.)

Additional Insight

Learning Chinese Pinyin

What is Pinyin?

Chinese Pinyin, the official romanization system for Standard Chinese in mainland China, is the most commonly used phonetic system for writing Chinese with the Latin alphabet.

Learning pinyin early in one’s Chinese studies dramatically accelerates the speed at which most students learn Chinese. Pinyin, for our purposes, is a tool for pronouncing Chinese characters and words and for typing in Chinese.

Read our full article on the topic here: “What is Pinyin?

Can I Just Learn Pinyin?

Many students wonder if they can simply learn pinyin and avoid Chinese characters (汉字 hànzì) altogether. This is extremely inadvisable! There are many reasons why learning characters alongside pinyin is essential. Most crucially, nearly every pinyin sound has multiple commonly used Chinese characters that it represents.

For example, take the pinyin sound “guo.” This phonetic combination can mean fruit (果 guǒ), country (国 guó), to cross (a road) (过 guò, as in 过马路 guò mǎlù), cooking pot (锅), and a variety of other words. “Guo” is even one of the 100 most common Chinese family names (郭 Guō).

English Approximations

Pinyin Cheat Sheet

When learning pinyin, it is most effective to listen to and repeat each sound with a Chinese teacher or an audio pinyin chart (as opposed to just relying on the below key). That said, the following cheat sheet can be helpful when conceptualizing and memorizing pinyin sounds.
*denotes that the vowel sound has a variation within the pinyin system (for example the i in zi)
Learn Chinese in China and join the CLI community!
Based in scenic Guilin, China, CLI is a leading center for Chinese language and cultural studies.